HIM HATYAI

กลุ่มคนในคริสตจักร

คริสตจักรฮิมหาดใหญ่ มีกลุ่มคนที่หลากหลายอาชีพและสถานภาพ ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต นักเรียน นักศึกษา กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว กลุ่มชาวต่างชาติ กลุ่มนักธุรกิจและคนทำงาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงกลุ่มที่มีพันธกิจเดียวกันที่อยู่ต่างพื้นที่ในจังหวัดสงขลา โดยจะแบ่งการอภิบาลตามโครงสร้าง

ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มโครงสร้างล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การปรารถนาที่จะนำพระคุณความรักของพระเจ้าไปสู่พี่น้องชาวเมืองหาดใหญ่ ในภาคใต้ ทั่วประเทศไทย และทั่วโลกนี้ร่วมกับทุกคริสตจักรที่ออกพระนามของพระเจ้า

คริสตจักรเด็ก

Kids Church

 

คำอธิบายกลุ่ม : คริสตจักรเด็ก เป็นกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่3-12ปี ที่ได้รับการอบรม สั่งสอน และ เลี้ยงดูตามหลักการพระวจนะของพระเจ้า 

เพื่อเติบโตขึ้น ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาน และ เป็นผู้ใหญ่ ที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้า

หัวหน้ากลุ่ม : อ.พัชรี ผิวเรืองนนท์

ประวัติ : ปัจจุบันมีอาชีพ เภสัชกร ร้านยารวมเมดแคร์

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในการดูแลคริสตจักรเด็ก และสมรสแล้วกับ อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์ ศิษยาภิบาล
คริสตจักรฮิมหาดใหญ่ มีบุตรด้วยกัน 2คน

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา​

Youth

 

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่ม Youth เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่รวมตัวกันจากหลากหลายสถานศึกษา หลากหลายช่วงอายุ มีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม ปวช. ปวส. ไปจนถึง ระดับมหาวิทยาลัย พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ หัวใจรับใช้พระเจ้า

หัวหน้ากลุ่ม : น.ส. ธันยพร จุลพันธ์

ประวัติ : ปัจจุบันมีอาชีพ เภสัชกร ร้านยารวมเมดแคร์

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในการดูแลกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

youth
ppicf_02

กลุ่มหนุ่มสาววัยทำงาน

PP (POWER PROFESSIONAL GROUP)

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่มpp เป็นกลุ่มวัยคนทำงานรุ่นใหม่ และกลุ่มวัยที่หลากหลายมารวมตัวกันเพื่อทำสิ่งที่ดีตามแบบอย่างพระเจ้าและเพื่อผู้อื่น มีใจแบ่งปัน แสดงชีวิตสะท้อนความดีงามของพระเจ้า

หัวหน้ากลุ่ม : คุณจิระภา พันธรัตน์

ประวัติ : ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ปัจจุบัน ดูแลกลุ่มคนทำงาน ของประทานฝ่ายวิญญาณศิษยาภิบาลและอาจารย์

กลุ่มชาวต่างชาติ

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP)

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่ม ICF (International Christian Fellowship) เป็นกลุ่มคนชาวต่างชาติกว่า 15 ประเทศ ทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงคนทำงาน ที่ได้รวมตัวกัน เพื่อหนุนจิตชูใจในการรับใช้พระเจ้า ศึกษาพระคัมภีร์ และอธิษฐานเผื่อกันและกันในการดำเนินชีวิต

หัวหน้ากลุ่ม : คุณณัฐพงศ์ วรรณุรัตน์

ประวัติ : ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเบิ้ลเน็ต จำกัด ซึ่งรับติดตั้งและพัฒนาระบบโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ องค์กร

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ปัจจุบันดูแลกลุ่มคน ICF, เป็นผู้นำทีมนมัสการ ใน WAM Hatyai และเป็นหัวหน้า HIM Media ของ HIM Thailand

ppicf_02
bmw

กลุ่มนักธุรกิจ

BMW (Business Men and women group)

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่มBMW (Business Man & Woman)เป็นกลุ่มคนทำงานและครอบครัว ที่รักและร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัว

หัวหน้ากลุ่ม : คุณรัตนา วงศ์วิวัฒน์ไชย

ประวัติ : จบปริญญาโทMBA มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำงาน ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์บริการมอ.

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ปัจจุบัน ดูแลกลุ่มครอบครัว และนักธุรกิจ คริสตจักรฮิมหาดใหญ่

กลุ่มชื่นบาน

RV (Revival group)

 

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่มRV(Revival) เป็นกลุ่มครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาระใจร่วมกันในการรับใช้พระเจ้า และมีภาระใจในการนำครอบครัวและผู้สูงอายุมารู้จักพระเจ้า

หัวหน้ากลุ่ม : อ.สิทธิกาล เอกมณี

ประวัติ : จบปริญญาตรีสาขาการตลาด ม.ราชภัฏสงขลา

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ปัจจุบัน ดูแลกลุ่มครอบครัว และนักธุรกิจ
คริสตจักรฮิมหาดใหญ่

RV_02
Songkhla

คริสตจักรฮิมสงขลา

HIM Songkhla

 

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่มที่รับผิดชอบงานพันธกิจจังหวัดสงขลาเป็นหลัก และมีการประกาศเยี่ยมเยียน ตามสายสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่ม : ดร.พัชรี เพิ่มพูน

ประวัติ : อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ดูแลพันธกิจที่สงขลา

 

คริสตจักรฮิมทะเลน้อย

FT (FRUITFUL GROUP)

 

คำอธิบายกลุ่ม : กลุ่มที่รับผิดชอบงานพันธกิจจังหวัดพัทลุงเป็นหลัก และมีการประกาศเยี่ยมเยียน ตามสายสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่ม : คุณสุวภา ละอองจิตต์

ประวัติ : จบ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยาครูสงขลา

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ดูแลพันธกิจที่ทะเลน้อย

RV_02
Close Menu